අපි ගැන

වසර 5000කට වැඩි ඉතිහාසයක් ඇති, ලොව පුරා මිනිසුන්ගේ ජීවිත වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විවිධ අරමුණු සඳහා සුව කිරීමේ පාෂාණ භාවිතා කර ඇත.

අපගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ පාෂාණ නිවැරදිව භාවිතයෙන් ඔබේ ජීවිතය යහපත් කර ගැනීමයි. වෙබ් අඩවියේ ඇති පාෂාණවල සියලුම බලපෑම් සහ භාවිත කරන ආකාරය පිළිබද විස්තර ලියා ඇත්තේ ලෝකයේ හොඳම පාෂාණ සුව කරන්නන් සඳහන් කර ඇති කරුණු අනුවය.

අපගේ මෙහෙවර වන්නේ ඔබට විශිෂ්ට පාරිභෝගික තෘප්තියක් සහ විශිෂ්ට පසු සේවාවක් සැපයීමයි. ඔබ ගෙවන මුදල සඳහා විශාල වටිනාකමක් ලැබිය යුතු බැවින්.

Facebook හි 20,000කට අධික ප්‍රීතිමත් පාරිභෝගිකයින් සහ තරු 500කට ආසන්න සමාලෝචන සමඟින්, අපි ශ්‍රී ලංකාවේ healing crystals අංක එකයි.

අපි ශ්‍රී ලංකා ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ (NGAJ) ලියාපදිංචි සමාගමකි (ලියාපදිංචි අංකය: COL 1545) අප සතුව දැනට වෙළඳපොලේ හොඳම තත්ත්වයේ (AA ශ්‍රේණියේ) පාෂාණ තිබේ.

පාරිභෝගික අත්දැකීම අපගේ උපරිම ප්‍රමුඛතාවයයි, එබැවින් ඔබට කිසියම් ගැටළුවක් ඇත්නම් support@healingstone.lk වෙත විද්‍යුත් තැපෑල මගින් විමසන්න :)