හීලින් ස්ටෝන් වෙත අපි ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

පාෂාණ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1: 100% අව්‍යාජ ඉහළම තත්ත්වයේ සහතික කළ පාෂාණ

 • මෝගනයිට් පාෂාණ පළඳනාව • ආදරය සහ සතුට • සන්සුන්භාවය • ආතතිය සමනය

  සාමාන්‍ය මිල
  Rs 2,600.00 සිට
  සාමාන්‍ය මිල
  විකුණුම් මිල
  Rs 2,600.00 සිට
  මෝගනයිට් පාෂාණ පළඳනාව
 • ඇමතිස්ට් AA ප්‍රමිතියේ පාෂාණ පළඳනාව • ආරක්ෂාව • බුද්ධිය සහ නිර්මාණශීලිත්වය • මානසික සුවය

  සාමාන්‍ය මිල
  Rs 3,300.00 සිට
  සාමාන්‍ය මිල
  විකුණුම් මිල
  Rs 3,300.00 සිට
  ඇමතිස්ට් AA ප්‍රමිතියේ පාෂාණ පළඳනාව
 • වයිට් ජේඩ් පාෂාණ පළඳනාව • ආරක්ෂාව • වාසනාව • ආදරය

  සාමාන්‍ය මිල
  Rs 2,300.00 සිට
  සාමාන්‍ය මිල
  විකුණුම් මිල
  Rs 2,300.00 සිට
  වයිට් ජේඩ් පාෂාණ පළඳනාව
 • මලකයිට් පාෂාණ පළඳනාව • ආරක්ෂාව • ධනාත්මක බව • ආදරය

  සාමාන්‍ය මිල
  Rs 4,500.00 සිට
  සාමාන්‍ය මිල
  විකුණුම් මිල
  Rs 4,500.00 සිට
  මලකයිට් පාෂාණ පළඳනාව
 • සප්ත චක්‍ර සහ රෝස පලිඟු පාෂාණ පළඳනාව • චක්‍ර තුලනය • ආදරය සහ දයාව • යහ පැවැත්ම

  සාමාන්‍ය මිල
  Rs 2,600.00 සිට
  සාමාන්‍ය මිල
  විකුණුම් මිල
  Rs 2,600.00 සිට
  සප්ත චක්‍ර සහ රෝස පලිඟු පාෂාණ පළඳනාව
 • සප්ත චක්‍ර සහ ලාවා පාෂාණ පළඳනාව • චක්‍ර තුලනය • ධනය සහ වාසනාව • යහ පැවැත්ම

  සාමාන්‍ය මිල
  Rs 2,600.00 සිට
  සාමාන්‍ය මිල
  විකුණුම් මිල
  Rs 2,600.00 සිට
  සප්ත චක්‍ර සහ ලාවා පාෂාණ පළඳනාව
 • සෙලස්ටයිට් පාෂාණ පළඳනාව • සන්සුන්භාවය • බුද්ධිය සහ නිර්මාණශීලිත්වය • වාසනාව

  සාමාන්‍ය මිල
  Rs 3,900.00 සිට
  සාමාන්‍ය මිල
  විකුණුම් මිල
  Rs 3,900.00 සිට
  සෙලස්ටයිට් පාෂාණ පළඳනාව
 • ඇපටයිට් පාෂාණ පළඳනාව • අධ්‍යාත්මිකත්වය • බුද්ධිය සහ නිර්මාණශීලිත්වය • මානසික සුවය

  සාමාන්‍ය මිල
  Rs 2,700.00 සිට
  සාමාන්‍ය මිල
  විකුණුම් මිල
  Rs 2,700.00 සිට
  ඇපටයිට් පාෂාණ පළඳනාව
1 වල 8
 • සයුරි රදීමා

  "ඔබගේ ඉක්මන් ප්‍රතිචාරයට බොහෝම ස්තූතියි හීලින් ස්ටෝන්. මම සිකුරාදා ඇණවුම් කළ අතර සෙනසුරාදා ඇණවුම ලැබුණි. ඒක හරිම ලස්සනයි."

 • සම්පත් උදයංග

  "100% ස්වභාවික ටයිගර් අයි. ඉතා හොඳ සේවාවක්. ස්තූතියි."

 • තරංග කුමාර

  "ස්තුතියි, හොඳ සේවාවක් හීලින් ස්ටෝන්"

 • අජන්ත රංගනාත්

  "ඔබගේ සේවයට බොහොම ස්තුතියි!"

 • හරින්දි ගලප්පත්ති

  " විශිෂ්ට සේවාවක් සහ හොඳම නිෂ්පාදන, ඔබට බොහොම ස්තුතියි "

 • නිමේෂා දිල්හානි

  "ඉතා ලස්සනයි! ස්තූතියි හීලින් ස්ටෝන්!"

1 වල 6
1 වල 8