නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Healing Stone

ඉලාස්ටික් තන්තු - තන්තු 5 ක මිටියක්

සාමාන්‍ය මිල
Rs 150.00
සාමාන්‍ය මිල
විකුණුම් මිල
Rs 150.00
විශාලත්වය

ඉතා උසස් තත්වයෙන් යුත් කොරියානු ඉලාස්ටික් තන්තු

තන්තු 5 ක මිටියක

තන්තුවක දිග 50cm කි