නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Healing Stone

ඉලාස්ටික් තන්තු රෝල්

සාමාන්‍ය මිල
Rs 1,750.00
සාමාන්‍ය මිල
විකුණුම් මිල
Rs 1,750.00
වර්ණය
විශාලත්වය

උසස් තත්ත්වයේ කොරියානු නූල් රෝල්.

0.6mm: තන්තු 120 (50 cm ක් දිග)

0.8mm: තන්තු 100 (50 cm ක් දිග)

1mm: තන්තු 60 (50 cm ක් දිග)